THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC

Thứ bảy, 30/03/2019, 21:15 GMT+7
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC

      
   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             BAN TRỊ SỰ GHPGVN                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               TỈNH TIỀN GIANG                                                                                        ------------------    
  TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC                                                  Tiền Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2019
        V/P.Chùa Phật Ân – Tp. Mỹ Tho
               Số: 26/TB.BGH
               -------------------
THÔNG BÁO
 
V/V. Chiêu Sinh Lớp Sơ Cấp Phật Học Khóa VI (2019-2020) 
Và Trung Cấp Phật Học Khóa VIII (2020-2023)
 
Kính Gởi: Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành. Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá trong tỉnh.
Kính thưa Chư Tôn đức! 
Căn cứ Qui chế hoạt động Trường Trung cấp Phật học do Ban Giáo dục Phật giáo TW ban hành trong cả nước.
Căn cứ công văn số: 488/SNV-TG  ký ngày 01/03/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang cho phép chiêu sinh Sơ cấp Phật học khóa VI (2019-2020).
Thực hiện phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, cũng như để duy trì sinh hoạt của Trường .
Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang sẽ chiêu sinh lớp Sơ cấp Phật học khóa VI (2019-2020) với những điều kiện như sau: 
Địa điểm lớp Sơ Cấp:
- Tăng Ni sinh theo học tại Chùa Phật Ân, số 5 Ngô Quyền, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. 
o Tăng sinh nội trú tại Chùa Phật Ân, số 5 Ngô Quyền, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. 
o Ni sinh nội trú tại Chùa Phổ Đức, số 40 Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điều kiện: 
- Tăng Ni mới xuất gia đều phải đăng ký theo học.
- Tuổi đời từ 16 trở lên (tính theo khai sinh).
- Trình độ văn hóa từ lớp 10 trở lên.
- Có xác nhận và bảo lãnh của Bổn sư, Y Chỉ sư và BTS/PG/ huyện, thị, thành.
- Nếu ở ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự tỉnh.
o Lưu ý: Tăng Ni sinh phải học Sơ cấp mới được học Trung cấp Phật học.
Hồ sơ nhập học gồm có: 
- 2 đơn xin nhập học (có mẫu tại Vp. Trường).
- 2 bản lý lịch cá nhân, có dán ảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương).
- 2 bản sao bằng cấp 2 trở lên. (có thị thực)
- 2 bản sao chứng điệp thọ giới (Sa di, Thức xoa, Tỳ kheo) (nếu có).
- 2 bản sao đơn xin phát nguyện Xuất gia (nếu chưa thọ giới).
- 2 giấy chứng nhận sức khỏe.
- 2 tấm ảnh 3x4.
Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành (vị Tăng sự huyện) kiểm tra, xem xét tất cả Tăng Ni trong huyện, vị nào mới xuất gia, có tinh thần cầu tiến (nhất là những vị trung niên xuất gia dù lớn tuổi) động viên đăng ký theo học, liên hệ với Văn phòng Trường để nhận hồ sơ.
Dự kiến sẽ khai giảng lớp Sơ cấp Phật học khóa VI vào ngày 31/08/2019 (nhằm ngày mùng 02/08/ Kỷ Hợi).
Thời gian chiêu sinh: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2019 (nhằm ngày 15/7/Kỷ Hợi)
Lưu ý: Tăng Ni sinh phải có mặt tại cơ sở nội trú vào ngày 24/08/2019, (nhằm ngày 24/07/Kỷ Hợi).
Với tinh thần vì tiền đồ Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai, nâng cao trình độ Phật học cho Tăng Ni mới xuất gia, kính mong Chư Tôn đức các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành, chư vị Trụ trì các Tự viện trong tỉnh thực hiện tốt thông báo này nhằm góp phần hỗ trợ cho công tác Giáo dục của Phật giáo tỉnh nhà được thành tựu tốt đẹp.
Kính chúc Chư Tôn đức vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
 
 
 
 
Nơi nhận :
- Như kính gửi
(để thực hiện)
- Lưu VP
 
 
TM. BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Hòa Thượng THÍCH HUỆ MINH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 

Người viết : admin