Tiền Giang: Kế Hoạch Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562

Thứ tư, 11/04/2018, 05:24 GMT+7
Tiền Giang: Kế Hoạch Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562

Tiền Giang: Kế Hoạch Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL.2562

   

 

 

 

 

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỈNH TIỀN GIANG                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   BAN TRỊ SỰ                                                                                           ..............................

              Số: 054/KH-BTS                                                                     Tiền giang, ngày 02 tháng 04  năm 2018 
 

Kế Hoạch
Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562 – DL. 2018


           -  Căn cứ Thông bạch số  049/TB.HĐTS, ngày  23-03-2018,  của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562  tại các tỉnh, thành trong cả nước;
               -  Thực hiện tinh thần phiên họp ngày  29/03/2018  của Ban Trị Sự về việc triển khai  công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và tuần lễ Phật đản PL. 2562  (từ ngày 22 đến 29-05-2018 (nhằm ngày 08 đến 15-04-Mậu Tuất);
              Nay Ban Thường trực Ban  Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và tuần lễ Phật đản PL. 2562 cụ thể như sau:
A. Công tác tổ chức Đại lễ Phật đản của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
I. Ban Tổ Chức Đại Lễ

        Ban Chứng Minh:  HT. Thích Bửu Thông, HT. Thích Đạt Quảng, HT. Thích Trí Huờn, HT.  Thích  Quảng  Tường,  HT.  Thích  Minh  Chí,  HT.  Thích  Thiện  Hòa,  HT.  Thích  Huệ Tâm, HT. Thích Hạnh Trân.
       Ban Tổ Chức
           - Trưởng Ban: HT. Thích Huệ Minh
        - Phó Ban: HT. Thích Hoằng Đức (Thường trực), HT. Thích Giác Nhân, TT. Thích Quảng Lộc, ĐĐ. Thích Nhuận Đức, NT. Thích Nữ Tịnh Nghiêm, NS. Thích Nữ Huệ Năng .
          -  Ủy Viên:    HT. Thích Thiện Nhẫn,  TT. Thích Bửu Hòa, TT. Thích Bửu Hiền,  TT. Thích Giác Tây, TT. Thích Thiện Lưu,  ĐĐ. Thích  Giác Nguyên, ĐĐ. Thích Lệ Hiếu, ĐĐ. ThíchThiện  Nguyện,  ĐĐ.  Thích  Quảng  Nhuận,  ĐĐ.  Thích  Quảng  Hiệp,  ĐĐ.  Thích  Trung Chánh, ĐĐ. Thích  Đức Thắng, ĐĐ. Thích  Đức Quang,  ĐĐ. Thích Đức Minh,  ĐĐ. Thích Thiện Ngộ, ĐĐ. Thích Minh Độ,   NS. Thích Nữ Minh Nhẫn, NS. TN. Tắc Hoa, NS. TN. Huệ Thông, NS. TN. Tuyết Liên, NS. TN. Như Nguyên, SC. TN. Diệu Tâm.
           - Ban Thư Ký: ĐĐ. Thích Huệ Phát, ĐĐ. Thích Thiện Đức, ĐĐ. Thích Minh Bửu
           - Tài Chánh: NS. Thích Nữ Huệ Năng, ĐĐ. Thích Quảng Nhuận.
      Các Tiểu ban
1. Tiểu ban nội dung

       - Trưởng ban: HT. Thích Huệ Minh
       - Phó ban: TT. Thích Quảng Lộc
      - Ủy Viên: ĐĐ. Thích Huệ Phát, ĐĐ. Thích Thiện Đức, ĐĐ. Thích Minh Bửu
2. Tiểu ban tiếp tân
       - Trưởng Ban: HT. Thích Giác Nhân
       - Phó Ban: ĐĐ. Thích Nhuận Đức, NT. TN. Tịnh Nghiêm, NS. TN. Huệ Năng
       - Ủy Viên: NS. TN. Minh Nhẫn
3. Tiểu ban nghi lễ
       - Trưởng ban: TT. Thích Bửu Hòa
       - Phó Ban: ĐĐ. Thích Hải Châu
       - Ủy Viên: Thành viênBan Nghi lễ tỉnh
4. Tiểu Ban Xướng Ngôn:
       ĐĐ. Thích Huệ Phát, ĐĐ. Thích Minh Trực
5. Tiểu Ban Thiết trí lễ đài
     - Trưởng Ban: Hòa Thượng Thích Huệ Minh
     - Phó ban: TT. Thích Quảng Lộc
     - Ủy viên: ĐĐ. Thích Thiện Đức
     - Tăng Ni sinh Trường Cao Trung Phật học tỉnh Tiền Giang
6. Tiểu ban văn nghệ
     - Trưởng Ban: ĐĐ. Thích Thiện Nguyện
     - Phó Ban: ĐĐ. Thích Thiện Ngộ
     - Ủy viên: Ủy Viên Ban Văn hóa tỉnh
7. Tiểu ban trật tự
     - Trưởng ban: Phan Thành Nghĩa 
     - Ủy Viên: Bảo vệ ấp Mỹ An
8. Tiểu ban hương đăng – chung cổ 
     - Chúng chùa Vĩnh Tràng
9. Tiểu ban thông tin truyền thông
     - Trưởng ban: SC. Thích Nữ Diệu Tâm
     - Ủy viên: Thành viên Ban TTTT tỉnh
10. Tiểu ban âm thanh – ánh sáng
     - Trưởng ban: Đại đức Thích Minh Độ
     - Ủy Viên: (Đại đức Trưởng ban Âm thanh – Ánh sáng điều phối)
11. Ban Thị Giả
     ĐĐ. Thích Ngọc Trí và Tăng Ni sinh Trường Cao Trung Phật học tỉnh Tiền Giang
II. Địa điểm và thời gian tổ chức
      a.  Địa điểm: Chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho
      b.  Thời Gian:
       -  Ngày 08/04/Mậu Tuất: tu một ngày an lạc (có chương trình riêng) 
17 giờ 00,  Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang chính thức 
khai mạc tuần lễ Phật Đản.    
18 giờ 00, Chương trình văn nghệ chào mừng Phật đản.
      -  Ngày 09/04/Mậu Tuất,  19 giờ 00:  Tụng kinh Khánh Đản  và kinh hành niệm Phật
(Ban Trị sự cùng chư Tăng, Ni, Phật Tử Tp. Mỹ Tho phụ trách)
     -  Ngày 10/04/Mậu Tuất, 19 giờ 00:  Tụng kinh Khánh Đản  và kinh hành niệm Phật
(Phân Ban Đặc Trách Ni giới tỉnh Tiền Giang phụ trách)
    -  Ngày 11/04/Mậu Tuất, 19 giờ 00:    Tụng kinh Khánh Đản  và kinh hành niệm Phật
(Tăng sinh Trường TCPH tỉnh Tiền Giang phụ trách)
    -  Ngày 12/04/Mậu Tuất, 19 giờ 00: Tụng kinh Khánh Đản và kinh hành niệm Phật 
(Ni sinh Trường TCPH tỉnh Tiền Giang phụ trách)
    -  Ngày 13/04/Mậu Tuất,  19 giờ 00:  Tụng kinh Khánh Đản và kinh hành niệm Phật 
(Tăng sinh Trường TCPH tỉnh Tiền Giang phụ trách)
    -  Ngày 14/04/Mậu Tuất
+ Sáng 06 giờ 00: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Tăng Ni sinh Trường Cao Trung Phật học tỉnh Tiền Giang sẽ viếng nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh. 
+ Tối 19 giờ 00:  Tụng kinh Khánh Đản và kinh hành niệm Phật  (Tăng Ni Sinh Lớp Cao Đẳng Phật Học tỉnh Tiền Giang phụ trách)
     -  Ngày 15/04/Mậu Tuất (thứ bảy 21-05-2018):
+  Đúng 04 giờ, ngày Rằm tháng Tư (Âm lịch), tất cả  Tự  viện,  Tịnh  xá,  Tịnh  thất,  Niệm Phật đường trong toàn tỉnh, đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát nhã để rước lễ Đản sanh.
+  Từ  05  giờ,  ngày  Rằm  tháng  Tư (Âm  lịch),  quý  Tôn  đức  Tăng  Ni,  Phật  tử  11 huyện, thị, thành  tập trung về Lễ đài chính của  Giáo Hội  Phật giáo Việt Nam  tỉnh  Tiền Giang  tại  Chùa  Vĩnh  Tràng,  Thành  Phố  Mỹ  Tho  để  tham  dự Đại  lễ  Phật  đản  PL.2562 được chính thức cử hành đúng 06 giờ sáng cùng ngày.
       Sau khi Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính được hoàn mãn, các Tăng Ni và Phật tử tiếp tục tham dự Đại lễ Phật đản do các Tự viện tổ chức tại địa phương.
        Để chương trình ngày Đại lễ Phật đản PL.2562  được thành tựu viên mãn, Ban Trị sự GHPGVN  tỉnh  đề nghị chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử  11  huyện, thị, thành vân tập về Lễ đài tập trung của GHPGVN  tỉnh  để tham dự ĐẠI LỄ đúng thời gian như chương trình đã quy định.   
III. Chương Trình Hành Lễ: (tại lễ đài Chùa Vĩnh Tràng)
     1. Cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm, quý quan khách quang lâm lễ đài.
     2. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.
     3. Lễ chào Quốc kỳ – Đạo kỳ.
     4. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
     5.  Tuyên  đọc  Diễn  văn  Đại  lễ  Phật  đản  PL.2562  của  Hòa  thượng  Chủ  tịch  HĐTS GHPGVN.
     6. Tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản.
     7. Phát biểu của đại diện lãnh đạo Chính quyền tỉnh Tiền Giang.
     8. Cử hành nghi lễ cúng dường Phật đản PL.2562.
          · Niệm hương.
          · Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán.
          · Dâng hoa cúng dường Phật đản.
         · Nghi thức tụng niệm (Nam tông - Bắc tông).
         · Hồi hướng. 
         · Thả bong bóng mừng Khánh đản. 
         · Lời cảm tạ của Ban Tổ chức
B. Tổ chức Phật đản của Phật giáo huyện, thị, thành.
    I. Lễ đài tập trung của Ban trị sự GHPGVN huyện, thị, thành
1. Huyện Cái Bè
     Địa  điểm:  Chùa  Thiền  Quang  (Văn  phòng  BTS  GHPGVN  huyện),  xã  Đông  Hòa  Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
      Số lượng: 500 Tăng ni và Phật tử
2. Huyện Cai Lậy 
      Địa điểm:  Chùa Phước Sơn (Văn phòng BTS GHPGVN huyện), xã Bình Phú, huyện Cai  Lậy, Tỉnh Tiền Giang.
      Số lượng: 500 Tăng ni và Phật tử
3. Huyện Tân Phước
       Địa  điểm:  Chùa  Linh  Phước  (Văn  phòng  BTS  GHPGVN  huyện),  Thị  trấn  Mỹ  Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
        Số lượng: 300 Tăng ni và Phật tử
4. Huyện Châu Thành
       Địa điểm: Chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu nghĩa, huyện Châu Thành
       Số lượng: 500 Tăng ni và Phật tử
5. Huyện Chợ Gạo
       Địa điểm: Chùa Phước Sơn, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
       Số lượng: 500 Tăng ni và Phật tử
6. Huyện Gò Công Tây
      Địa điểm:  Chùa Linh Sơn (Văn phòng BTS GHPGVN huyện), Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
       Số lượng: 500 Tăng ni và Phật tử
7. Huyện Tân Phú Đông
        Địa điểm:  Chùa Linh Bửu (Văn phòng BTS GHPGVN huyện), xã Tân  Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
         Số lượng: 200 Tăng ni và Phật tử 
8. Thị xã Gò Công
       Địa điểm: Chùa Huệ Quang, phường 5, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
       Số lượng: 500 Tăng ni và Phật tử
9. Huyện Gò Công Đông
       Địa điểm: chùa Liên Hoa (Văn phòng BTS GHPGVN huyện), xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
         Số lượng: 500 Tăng ni và Phật tử
10. Thị Xã Cai Lậy 
       Địa Điểm: Chùa Long Phước (Văn phòng BTS GHPGVN thị xã), xã Long Khánh, Thị  xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       Số lượng: 500 Tăng ni và Phật tử
II. Thời gian:
      Tất cả các huyện, thị, thành đồng loạt tổ chức lễ vào lúc 7 giờ sáng ngày 14/04/Mậu Tuất.  Riêng  Ban  Trị  sự  GHPGVN  thị  xã  Gò  Công,  huyện  Chợ  Gạo  và  huyện  Tân  Phú Đông tổ chức lễ lúc 7 giờ sáng ngày 13/04/Mậu Tuất.
III. Các vấn Đề Khác
     -  Chương trình Mái Ấm Phật Đà: Tặng nhà đến bà con nghèo ở các huyện trong tỉnh. Mỗi huyện ủng hộ một căn nhà trị giá 30 triệu và Phân Ban Ni giới tỉnh ủng hộ một căn. Tổng cộng 12 căn nhà Mái Ấm Phật Đà sẽ được trao tặng trong mùa Phật đản PL.2562.
     - Treo biểu ngữ, pano, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn, bong bóng Phật đản, tại lễ đài chính của huyện, thị, thành, các cở sở Tự viện tại địa phương.  
      -  Tổ chức Đại lễ và thiết lập lễ đài chính (vườn Lâm-tỳ-ni) tại trụ sở của các Ban Trị sự huyện,  thị, thành  hoặc các cơ sở Tự viện phải thực hiện theo đúng chương trình của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản GHPGVN tỉnh đề ra. (Trường hợp tổ chức tại nơi công cộng phải liên hệ với các Cơ quan, Chính quyền địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ).
       -  Cung thỉnh  Chư  tôn  Giáo  phẩm  Đại  diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật giáo  Tỉnhquang lâm Chứng minh và tham dự Đại lễ tại Lễ đài chính của các huyện, thị, thành.
      -  Ban Trị sự huyện, thị, thành chủ động tổ chức và liên hệ  để cung thỉnh  Quý Giảng  sư trong Ban Hoằng Pháp tỉnh đến thuyết giảng tại các lễ đài của huyện, thị, thành cũng như tại các tự viện vào thời gian thuận tiện nhất.
      -   Khuyến khích Phật tử treo cờ Phật giáo, lồng đèn, đèn hoa… tại tư gia trong các ngày Đại lễ Phật đản. 
      - Phổ biến rộng rãi đến chư Tăng Ni, Phật tử về kế hoạch Đại lễ Phật đản và tham dự tại lễ đài chính của Phật giáo tỉnh, các huyện, thị, thành.
      - Các Biểu ngữ trang trí tại lễ đài Phật đản:
KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2562.
ĐOÀN KẾT HÒA HỢP, TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI.
PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT.

      -  Tùy tình hình thực tế,  Quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành  và các cơ sở Tự viện có thể tổ chức Đại lễ Phật đản quy mô, trọng thể tại địa phương  (từ mùng 08  đến ngày 15/4 ÂL)   nhằm  tôn vinh ngày Đản sanh của đức Phật chính là ngày Lễ hội Văn hóa Tín ngưỡng Dân tộc và Lễ hội Văn hóa Tôn giáo Thế giới.
          Trên đây là kế hoạch chi tiết tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2562  –  DL. 2018  của Ban Trị  sự  GHPGVN  tỉnh  Tiền  Giang.  Kính  đề  nghị  lãnh  đạo  các  cấp,  các  ngành  tỉnh  Tiền Giang, các huyện, thị, thành phố, Chư Tôn đức thành viên Ban tổ chức, lãnh đạo các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị, thành nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt để công tác tổ chức được thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Nơi Nhận: 
- UBND, BDV, UBMTTQ, SNV-BTG,
Sở VHTT&DL, Công an tỉnh Tiền Giang.                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ 
- UBND, UBMTTQ, Phòng nội vụ, công an                                                   GHPGVN TỈNH TIỀN GIANG
các huyện thị thành (để giúp đỡ);                                                                          TRƯỞNG BAN
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành
trong tỉnh.                                                                                                          (Đã ký và đóng dấu)
- Thành viên Ban Tổ chức đại lễ Phật Đản.      
- Lưu vp.                                                                                                       Hòa Thượng THÍCH HUỆ MINH 
 


Người viết : Ban TTTT Phật Giáo Tỉnh Tiền Giang