Hệ thống tổ chức

nammobonsuthichcamauniphat

about01 Như Đức Phật đã từng dạy “Được làm thân người là rất khó, được nghe Chánh Pháp lại càng khó hơn”, và trong thời cách xa đức Phật bây giờ Chánh Pháp lại càng khó gặp. Chúng con may mắn đã có Duyên Thù Thắng nên tuy sống xa đức Phật hơn 2.500 năm nhưng được gặp Chánh Pháp, được Hành theo Chánh Pháp, và được Sống trong Chánh Pháp, nhờ đó có được những giây phút thật tự tại đầy an lạc. Chúng con biết rằng đó cũng là nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, của thập phương chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hiền Thánh Tăng chứ chúng con thật chẳng có tài đức gì ngoài tấm lòng chí thành thực hành theo những lời dạy của Phật.

Để đáp đền ơn chư Phật, Chư Hiền Thánh Tăng, chúng con thiết nghĩ không có việc làm nào tốt hơn ngoài việc đem những giọt mưa Pháp đến với tất cả mọi người, mọi loài trên khắp thế gian này để Chánh Pháp được mãi trường tồn. Vì thế, với trách nhiệm hiện tại, chúng con mạnh dạn dùng những phương tiện của thế gian, cũng là tuỳ thuận theo duyên trần cảnh mà đem giáo pháp của chư Phật hoà nhập vào thế tục. Chúng con với tâm chí thành mong muốn bánh xe pháp mãi thường chuyển không bao giờ ngừng nghỉ nên đã quyết định thành lập trang mạng này (Phatgiaotiengiang.org) như là một món quà nhỏ để dâng lên cúng dường mười phương Chư Phật, chư Bồ Tát, Chư tôn đức Tăng già. Và chúng con cũng luôn biết rằng đây chỉ là một trong muôn vàn phương tiện để góp phần hoằng truyền chánh Pháp, hoàn thành trách nhiệm được giao.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

  about02