Lời Cảnh Tỉnh Người Xuất Gia Của Ngài Đạo An

Chủ nhật, 09/06/2019, 12:43 GMT+7
Lời Cảnh Tỉnh Người Xuất Gia Của Ngài Đạo An

Lời Cảnh Tỉnh Người Xuất Gia Của Ngài Đạo An


LỜI CẢNH TỈNH NGƯỜI XUẤT GIA CỦA NGÀI ĐẠO AN

Tác giả: Đạo An

Ông đã xuất gia
Xa lìa cha mẹ
cạo tóc hủy hình
Khoác mảnh áo dà
Ngày từ thân thuộc
Lớn nhỏ lệ sa
Nhiệt tình vui đạo
Chí cao thiên hà
Nên giữ tâm ấy
Học đạo cho mình
Nếu còn đem tâm
Theo đường sắc thinh
Lững lơ năm tháng
Đạo nghiệp không thành
Đức hạnh ngày tổn
Tiếng xấu ngày sanh
Thầy bạn hổ thẹn
Người tục cười khinh
Xuất gia như thế
Chỉ thêm nhục mình
Nay tôi khuyên nhắc
Phải gắng chuyên tinh


Ông đã xuất gia
phụ tình quân thân
Phải nên cố gắng
Chí nhìn Thanh văn
Xa miền danh sắc
Phong thái siêu trần
Vàng ngọc chẳng quý
Duy đạo là hơn
Giữ tiết hạnh cao
Nghèo khổ không sờn
Tu trước độ mình
Độ  khắp thế gian
Nếu như cải tiết
Theo lối phong trần
Ngồi chẳng ấm chiếu
Chạy khắp tây đông
Thân như sai dịch
Danh lợi nguôi lòng
Giới đức kém thiếu
Đạo lý chẳng thông
Đàn tín bình luận
Bạn hữu xa dần
Xuất gia như thế
Năm tháng uổng công
Nay lời khuyên nhắc
Tự thương tự phòng


Ông đã xuất gia
Tối hoặc thông minh
Hoặc dù nhiều ít
Hạnh phải chuyên tinh
Bậc thượng thiền quán
Bậc trung tụng kinh
Bậc hạ tu phước
Chùa tháp kinh dinh
Đâu nên hôm sớm
Mọi việc không thành
Xuất gia như thế
Luống uổng kiếp sinh
Nay lời khuyên nhắc
Chớ nên phụ mình./.


Người viết : admin