Thông báo: Hướng dẫn Tấn Phong Giáo Phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 4 khóa VII

Thông báo: Hướng dẫn Tấn Phong Giáo Phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 4 khóa VII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Số :  396 /CV.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  27 tháng 10 năm 2015

V/v hướng dẫn tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 4 khóa VII GHPGVN

 

 Kính gửi:  BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ.

                

-  Căn cứ Điều 53, 54, 55, 56 Chương IX Hiến chương GHPGVN;

- Căn cứ Điều 46, 47 Chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;
- Căn cứ điều 22, chương III Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.
Để việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên Trung ương Giáo hội đúng thủ tục, trình tự theo qui định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự,  Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn việc đăng ký tấn phong giáo phẩm (Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư) tại Hội nghị thường niên kỳ 4 khóa VII Trung ương Giáo hội như sau: 

1.  Những Tăng, Ni hội đủ điều kiện theo quy định, Quý Ban tiến hành lập hồ sơ và danh sách đăng ký việc tấn phong giáo phẩm với Trung ương Giáo hội; thông báo việc tấn phong giáo phẩm với Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố. 
Hồ sơ gồm có:
- Bản sao Giáo chỉ (tấn phong Hòa thượng, Ni trưởng);
- Bản sao Giấy chứng nhận Tăng Ni, chứng điệp thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni (tấn phong Thượng tọa, Ni sư);
- Sơ yếu lý lịch;
- Văn bản đề nghị và danh sách Tăng Ni được đề nghị tấn phong.
2.  Tăng, Ni được đề nghị tấn phong giáo phẩm phải hội đủ các điều kiện theo quy định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. Các trường hợp không hội đủ điều kiện theo quy định, Ban Thường trực HĐTS, Ban Tăng sự Trung ương sẽ không trình Hội nghị xem xét, thông qua.
3.  Sau khi Hội nghị kỳ 4 khóa VII Trung ương Giáo hội thông qua, Tăng Ni được sử dụng danh xưng giáo phẩm theo quy định. Đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017 - 2022), Đức Pháp chủ GHPGVN sẽ ký ban hành Giáo chỉ tấn phong.
- Các tỉnh, thành phía Bắc hồ sơ gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ số 73 phố Quán Sứ, thành phố Hà Nội;

- Các tỉnh, thành phía Nam hồ sơ gửi về Văn phòng 2 TWGH, Thiền viện Quảng Đức, số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất ngày 15.12.2015.

 Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành./.

 

Nơi nhận :

- Như trên

- HT. Chủ tịch HĐTS "để b/c”

- UBND, BTG-SNV các tỉnh, thành phố

       "để biết và giúp đỡ”

- Lưu VP 1, VP2, VP Ban Tăng sự T.Ư

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

(đã ký)

Hòa Thượng Thích Thiện Pháp