Tiền Giang [Video]: Trang nghiêm lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Vĩnh Tràng

17:21 ,19/07/2022