Tiền Giang: Đạo tràng chùa Bình An trang nghiêm tưởng niệm Húy kị Ân sư

20:25 ,08/02/2023