Tiền Giang: Thông báo về việc đổi ngày tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

Thứ tư, 05/07/2023, 19:25 GMT+7
Tiền Giang: Thông báo về việc đổi ngày tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

Tiền Giang: Thông báo về việc đổi ngày tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

PGTG - Thượng tọa Thích Quảng Lộc - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang vừa ký Thông báo số 116/TB-BTS ký ngày 05/07/2023, về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải Nội dung Thông báo đến chư Tôn đức, quý Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử cầu thọ các Giới tại Giới đàn lần này liễu tri.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.


Người viết : admin