Tiền Giang: Hòa thượng Thích Giác Nhân chia sẻ pháp thoại tại Khoá “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai năm 2023

Thứ sáu, 29/12/2023, 15:14 GMT+7
Tiền Giang: Hòa thượng Thích Giác Nhân chia sẻ pháp thoại tại Khoá “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai năm 2023

Tiền Giang: Hòa thượng Thích Giác Nhân chia sẻ pháp thoại tại Khoá “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai năm 2023

PGTG – Ngày thứ ba (29/12/2023) của Khóa “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai năm 2023 do Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang tổ chức tại tổ đình Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho); nhận lời mời của Ban Tổ chức, HT.Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh  đã có buổi thuyết giảng với chủ đề “Lịch sử Đức Phật A Di Đà”.

Trong buổi thuyết giảng Hòa thượng kể về truyện tích Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, do thành thục các căn lành, vun trồng đức hạnh khi còn làm Tỳ kheo Pháp Tạng thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương. 
Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng “không khởi tưởng dục ba độc, chẳng đắm sáu trần, chỉ chuyên nhớ nghĩ chư Phật thuở quá khứ đã tu căn lành, hành hạnh tịch tịnh, xa lìa luống dối, y chơn đế môn, làm các công đức, không nề các khổ, ít muốn biết đủ, chuyên cầu pháp thanh tịnh, đem ân huệ lợi ích quần sanh, chí nguyện không mỏi, thành tựu các nhẫn. Đối với hữu tình nói lời từ ái vui vẻ hòa dịu khuyến dụ khích lệ. Cung kính Tam bảo, phụng sự Sư trưởng. Không giả dối nịnh hót, nghiêm trang đứng đắn, khuôn phép nhứt mực. Quán pháp như huyễn, tam muội thường tịch. Giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người, giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghi, giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm”.
Chính vì phát nguyện rộng lớn, bao trùm thế gian, trang nghiêm quốc độ nên Tỳ kheo Pháp Tạng được thọ ký thành Phật A Di Đà.

Hòa thượng dạy:
“Lễ Phật giả, kỉnh Phật chi đức. 
Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân. 
Khán kinh giả, minh Phật chi lý. 
Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh”

Khi lễ Phật phải nghĩ tới ân đức của Phật mà vì chúng sanh tu trong vô lượng kiếp mới thành bậc chánh đẳng giác, mà phải tri ân kính trọng. 

Đồng thời người học Phật phải đi theo đúng lộ trình Tam tuệ học: Văn, Tư, Tu. Bước đầu tiên Văn tuệ chính là học, đọc, tụng kinh điển và nghe pháp để hiểu được giáo lý đạo Phật. Bước thứ hai Tư tuệ, nghĩa là suy xét, quán sát những giáo lý mà mình đã học được, từ đó có thấy biết rõ về các pháp, pháp nào đúng, pháp nào chưa đúng. Những điều nào đúng đắn hợp với chân lý, với lẽ phải thì mình tin theo. Bước thứ ba Tu tuệ, có nghĩa là những điều chúng ta đã tin chắc là đúng thì mình cần phải hành trì, phải tu tập theo thì mới đạt được an lạc hạnh phúc. Như vậy, ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của việc tụng kinh bái sám, công phu hai thời trong chốn thiền môn. Đó chính là thềm thang cơ bản, là bước đi đầu tiên của người học Phật.

Hòa thượng chúc chư hành giả khóa tu luôn được chánh niệm, an lạc trong giáo pháp của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. 
Buổi chia sẻ kết thúc trong niềm hoan hỷ của toàn thể đạo tràng hội chúng. 
Một số hình ảnh được ghi nhận:


Thiện Nguyễn
 


Người viết : admin