Tái hiện nghi thức Cổ Phật Khất Thực tại khóa tu mùa hè 2022 “Đạo Phật với Tuổi Trẻ”

Thứ ba, 19/07/2022, 18:12 GMT+7
Tái hiện nghi thức Cổ Phật Khất Thực tại khóa tu mùa hè 2022 “Đạo Phật với Tuổi Trẻ”

Tái hiện nghi thức Cổ Phật Khất Thực tại khóa tu mùa hè 2022 “Đạo Phật với Tuổi Trẻ”

PGTG - Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, với tinh thần Bồ tát Đạo, “Phụng schúng sanh như cúng dường chư Phật”, nên người đệ tử Phật luôn tuân thủ những nguyên tắc đạo đức và những lời Phật dạy một cách thuần túy. Bên cạnh những phương tiện để đem Đạo Phật đến với quần chúng, người học Phật vẫn giữ những nghi thức truyền thống Phật giáo thời đức Phật còn tại thế, trong đó có nghi thức “Khất thực.

Hơn hai ngàn năm trước đức Phật vì muốn tất cả mọi người đều có cơ duyên cúng dường các vị tu hành, gieo trồng phước đức nên dạy hàng đệ tử xuất gia hằng ngày phải vào thôn xóm nhận thức ăn cúng dường của bá tánh, gọi là đi khất thực. Điều này đồng thời cũng tạo cơ hội cho mọi người được nghe giảng Phật Pháp mà tiến tu phước huệ.

Là đệ tử xuất gia, đức Phật dạy chỉ cần giữ ba y một bát bên mình là đủ, chổ trú chân là gốc cây, hoặc tùng lâm hay tinh xá do tín chủ hiến cúng; mỗi ngày khất thực nuôi thân để tu hành, nếu thực hành được như vậy thì người ấy đã thành tựu được pháp viễn ly tham dục khổ não và luôn được thanh tịnh an lạc. 

Nghi thức trì bình khất thực là pháp môn thể hiện sự chân thật của người tu sĩ, và rèn luyện đức tính thiểu dục tri túc, là pháp môn tối thắng để người xuất gia thực tập hạnh khiêm cung và cuộc sống giản đơn. Khất thực thọ dụng còn giúp người tu hanh thực tập hạnh tùy duyên, có thể ở trong chùa để thọ cúng, có thể đến nhà thí chủ để thọ cúng và có thể ra đường khất thực đều không có chướng ngại, chỉ tùy theo duyên của chúng sanh để hóa độ.

Khất thực còn có các ý nghĩa: diệt tánh tự cao ngã mạn, giản dị trong sự sống hằng ngày, trực tiếp thọ ân xã hội, tạo cơ hội cho mọi người làm phước, giữ gìn tịnh hạnh trở nên phước điền, rãi tâm từ cho tất cả mọi người, dễ dàng truyền bá Phật giáo. Chúng sanh cúng dường vật thực với tâm hoan hỷ, vui thích sẽ có được phước báo sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ. 

Với những ý nghĩa cao cả và thiêng liêng đó nên BTC khóa tu mùa hè với chủ đề “Đạo Phật với Tuổi Trẻ” đã tái hiện lại hình ảnh Tăng đoàn khất thực, cho các khóa sinh phát tâm cúng dường, hiểu thêm về truyền thống Phật giáo thời đức Phật.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT Khóa tu


Người viết : admin