Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni, Giới tử Ni cầu Chánh pháp

Thứ ba, 08/08/2023, 14:25 GMT+7
Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni, Giới tử Ni cầu Chánh pháp

Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni, Giới tử Ni cầu Chánh pháp

PGTG – Theo như chương trình Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 do BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức đã ấn định; Rạng sáng ngày 8/8/2023 (22/6 năm Quý Mão), tại Giới trường Ni (chùa Thiên Phước), Ban Dẫn thỉnh nhất tâm cung thỉnh Hội đồng Thập sư đăng đàn truyền Tỳ kheo ni giới cho các Giới tử Ni đủ điều kiện cầu thọ giới pháp lần này; đồng thời sau đó chư Giới sư hướng dẫn các Giới tử sang đại Tăng cầu chánh giới.

Ban Tổ chức, Ban kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Minh Châu – đương vi Hòa thượng Đường đầu; Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm đương vi Yết ma A xà lê; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng – đương vi Giáo thọ A xà lê; cùng Thật vị Tôn chứng: Ni trưởng Thích Nữ Long Chơn, Ni trưởng Thích Nữ Như Tường, Ni trưởng Thích Nữ Tuyết Liên, Ni trưởng Thích Nữ Như Hảo, Ni trưởng Thích Nữ Minh Từ, Ni trưởng Thích Nữ Tắc Hoa, Ni trưởng Thích Nữ Như Nhẫn; Ni sư Thích Nữ Hạnh Liên đương vị Dẫn thỉnh sư.

Tại giới trường Ni, chư giới tử thọ giới Tỳ kheo ni đã được chư Tôn đức Hội đồng Thập sư giáo giới, kiểm khảo các già nạn, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Yết ma truyền bản pháp; sau đó toàn thể chư Giới sư và Giới tử Ni sang Giới trường Tăng để cầu chánh giới với đại Tăng, xin được thọ trì giới pháp. Đây là quy trình đã được Đức Phật chế định.

Mỗi đàn truyền giới đều có tính đặc thù riêng, nhất là đàn Tỳ-kheo-ni. Bởi vì, giới tử thọ giới Tỳ-kheo-ni phải trải qua hai giai đoạn thọ giới (Bản pháp yết-ma và Chánh pháp yết-ma) thì giới thể vô tác mới phát sinh. Đương nhiên, cần phải hội đủ ba điều kiện: Giới sư thanh tịnh; Đàn tràng trang nghiêm (Hình thức tổ chức trang nghiêm và kết Cương giới như pháp); Giới tử phát tâm dõng mãnh cầu thọ giới pháp.

Đối với đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni, sau khi giới tử được Hội đồng Thập sư Ni truyền Bản pháp yết-ma, trong ngày, Giới sư Ni phải dẫn các giới tử qua đại Tăng cầu xin Chánh pháp yết-ma.


Theo luật Phật chế, giới tử Ni muốn thọ giới Tỳ-kheo-ni phải đối trước Hội đồng Thập sư Tăng, xin pháp yết-ma, chư Tăng đồng ý, pháp yết-ma thành tựu thì chúng giới tử mới được đắc giới thể Tỳ-kheo-ni. 


Giữa hai bộ Tăng, chư giới tử trải qua các Già nạn được quy định trong luật Phật chế trước khi được thọ nhận pháp Yết ma thọ giới. Trong giây phút này, Giới tử phải một lòng hướng về Tam bảo, hướng về chư Giới sư chí thành tha thiết lãnh thọ Giới pháp. Nhờ chư Tăng hành pháp Yết-ma và oai đức đại Tăng mà Giới tử mới được thành tựu Vô tác Giới thể.
Chư giới tử phân thành mỗi đàn ba vị, xin được chư tôn Hòa thượng bạch tứ Yết-ma để chính thức đắc giới thể Tỳ-kheo-ni, sau đó các giới tử được hướng dẫn xả Mạn y, trao truyền ba y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước. 

Giới thể cùng giới tướng được châu viên, các tân Tỳ-kheo-ni tràn đầy niềm hỷ lạc. Với tấm lòng cung kính biết ơn sâu sắc đến chư Tôn đức Hội đồng Thập sư, chư vị Tân Tỳ-kheo-ni đã đảnh lễ tri ân.

Những hình ảnh ghi nhận trong buổi truyền giới:

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang


Người viết : admin