Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 Truyền giới Bồ Tát - Tấn hương cúng dường chư Phật

Thứ ba, 08/08/2023, 20:45 GMT+7
Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 Truyền giới Bồ Tát - Tấn hương cúng dường chư Phật

Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 Truyền giới Bồ Tát - Tấn hương cúng dường chư Phật

PGTG – Vào lúc 14h00 chiều ngày 8/8/2023 (22/6 năm Quý Mão), tại chùa Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho), sau khi đã truyền xong các Thinh Văn giới; Ban Tổ chức, Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 đã cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Giới sư truyền Bồ Tát giới đến các Giới tử phát nguyện thọ trì. 

Ban Kiến đàn cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đương vi Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Thích Hạnh Trân đương vi Yết ma A xà lê; Thượng tọa Thích Quảng Lộc đương vị Giáo thọ A xà lê.
Thập sư Tăng hộ đàn gồm: Hòa thượng Thích Trí Huờn, Hòa thượng Thích Hoằng Đức, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Thượng tọa Thích Lệ Hiếu. Đại đức Thích Minh Trực đương vi Điển lễ.

Các Giới tử theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền vừa thọ Thinh Văn giới tại Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 và quý Phật tử tại gia phát tâm thọ học giới Bồ Tát đã vân tập về Giới trường Tăng (tổ đình Vĩnh Tràng) để lắng nghe truyền giới.
Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức Hội đồng Giới sư đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, hướng dẫn các Giới tử sám hối thanh tịnh ba nghiệp, giáo huấn về ý nghĩa cao cả của giới Bồ Tát, hạnh nguyện lợi tha, tâm thành tha thiết mà người lãnh thọ giới pháp cần phải phát khởi và gìn giữ.

Quý Ngài cũng đã hướng dẫn các Giới tử cung thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Bồ-tát Văn Thù làm thầy Yết-ma, cung thỉnh Bồ-tát Di Lặc làm thầy Giáo thọ, cung thỉnh mười phương Như Lai làm Tôn chứng sư và mười phương Bồ-tát làm pháp lữ trao truyền giới pháp Đại thừa của Bồ-tát.

Giới Bồ-tát là thông giới dành cho cả hàng xuất gia và tại gia trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Theo Phạm Võng Bồ-tát Giới kinh, giới Bồ-tát gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Người thọ nhận giới pháp này, bên cạnh việc phát khởi tâm Bồ-đề, tự thân nỗ lực hành trì còn phải nuôi lớn tâm đại bi, vì lòng thương tha nhân mà xả thân cứu độ, không ngại gian khổ, khó khăn để hoằng dương giáo pháp chân chánh của Phật, đem an vui, lợi ích đến cho cuộc đời. 
Như vậy, người thọ Bồ-tát giới thực hiện vẹn toàn hạnh tự độ và độ tha. Chính điều này đã tạo nên phạm vi tư tưởng và tinh thần vô cùng rộng lớn, khoáng đạt của Bồ-tát giới.

Sau nghi thức truyền thọ Bồ Tát giới, các giới cũng đã phát tâm tấn hương cúng dường chư Phật. Trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng và tiếng trì tụng thần chú Đại bi âm vang, đã tiếp thêm năng lượng cho các Giới tử hoàn thành tâm nguyện, xả thân cầu đạo của mình.

Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, có ghi lại sự kiện tiền thân của Bồ Tát Dược Vương đã từng đốt hai cánh tay để cúng dường. Ý nghĩa đốt hai cánh tay cúng dường là hàm ý đốt ý niệm nhị nguyên, ý niệm đối đãi hơn là thực sự đốt tay. Từ ý nghĩa của việc cúng dường này mà tại các Giới đàn theo truyền thống Bắc truyền đều có hình thức tấn hương cúng dường chư Phật, hầu nhắc các vị tân học giới phát nguyện xã thân cầu đạo giải thoát.
Dưới đây một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang


Người viết : admin