Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 Truyền giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na

Thứ ba, 08/08/2023, 08:40 GMT+7
Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 Truyền giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na

Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 Truyền giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na

PGTG - Theo chương trình Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 ấn định, vào lúc 14g00 chiều ngày 7/8/2023, Ban Tổ chức cung thỉnh Hội đồng Thập sư truyền giới pháp Sa-di-ni cho 42 giới tử; tiếp sau đó là truyền giới pháp Thức-xoa-ma-na cho 11 giới tử đã vượt qua khảo thí, đủ tiêu chuẩn để lãnh thọ Giới pháp tại Giới trường Ni (chùa Thiên Phước, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho).

 

Sa-di-ni giới được xem là bước chân đầu tiên của người nữ xuất gia xin cầu thọ để từng bước tiến tới chính thức trở thành người đệ tử Phật. Giới tử thọ giới Sa di ni sẽ được chư tôn đức Giới sư truyền trao Thập giới, Mạn y, bắt đầu khai mở lộ trình mới để tiến tu đạo nghiệp.

Với nữ giới sau khi được xuất gia cầu pháp, trải qua quá trình thọ giới Sa-di-ni, tiếp đến là Thức-xoa-ma-ni giới, đây là lộ trình tiến tu của chư giới tử Ni trước khi tiến đến giới thể Tỳ-kheo-ni. Ở giới Thức-xoa-ma-na, chư giới tử lại được thọ thêm phần giới mới, trao dồi thêm giới thể và giới tướng, tiếp tục cần cầu, tinh tấn tu tập, kiểm thúc thân tâm, hành trì giới pháp, để thăng hóa trên bước đường tâm linh, mở rộng lộ trình giải thoát.

Trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp, Hòa thượng Đường đầu các Đàn giới đã có lời giáo giới đến chư Giới tử. Sau đó Thầy Yết-ma, Thầy Giáo-thọ và chư vị Tôn chứng y pháp thực hiện nghi thức truyền giới. Giới tử một lòng hướng về Tam bảo, chí thành tha thiết lãnh thọ Giới pháp. Các giới tử được đầy đủ giới pháp, trở thành vị tân Sa-di-ni và tân Thức-xoa-ma-na trọn vẹn giới thể và giới tướng.

Chư tôn đức Hội đồng Thập sư đàn Sa-di-ni gồm:
Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng – Đường đầu đắc giới
Ni trưởng Thích Nữ Minh Nhẫn – Yết ma A xà lê
Ni trưởng Thích Nữ  Như Nguyên – Giáo thọ A xà lê
Ni sư Thích Nữ Diệu Huệ - Đệ nhất Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Như Huệ - Đệ nhị Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Tịnh Thủy  - Đệ tam Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Kim Hoa  - Đệ tứ Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Trí nhẫn – Đệ ngũ Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Diệu Tâm – Đệ lục Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Thành Liên – Đệ thất Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Diệu Nhựt - Điển lễ.

Chư tôn đức Hội đồng Thập sư đàn Thức-xoa-ma-na:
Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Đường đầu Hòa thượng
Ni trưởng Thích Nữ Như Tường – Yết ma A xà lê
Ni trưởng Thích Nữ Huệ Thông – Giáo thọ A xà lê
Ni trưởng Thích Nữ Minh Nhẫn – Đệ nhất Tôn chứng
Ni trưởng Thích Nữ Huệ Liên (Ngọc Quang) – Đệ nhị Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Phước Minh- Đệ tam Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Như Trang – Đệ tứ Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Diệu Quang (Thiên Phước) – Đệ ngũ Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Diệu Quang (Phật Quang) – Đệ lục Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Tịnh Hạnh – Đệ thất Tôn chứng
Ni sư Thích Nữ Huệ Liên (Hội Phước) – Điển lễ.

Một số hình ảnh tại hai buổi lễ truyền giới:

Hình ảnh truyền Sa di ni giới:

Hình ảnh truyền Thức xoa Ma na giới:


Người viết : admin