Tiền Giang: Đăng đàn Thuyết U Minh Giới tại Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023

Thứ tư, 09/08/2023, 13:11 GMT+7
Tiền Giang: Đăng đàn Thuyết U Minh Giới tại Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023

Tiền Giang: Đăng đàn Thuyết U Minh Giới tại Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023

PGTG – Buổi tối ngày 8/8/2023 (22/6 năm Quý Mão), tại 2 điểm Giới trường: chùa Vĩnh Tràng và chùa Thiên Phước; Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 đã cung thỉnh chư Tôn đức trong Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Tiền Giang đăng đàn Thuyết U Minh để âm dương cùng được lợi lạc, viên mãn những phần lễ nghi của Đại Giới đàn kỳ này.

Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Bửu Hòa – UVTT, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tiền Giang đương vi gia trì sư tại Giới trường chùa Vĩnh Tràng; 

Thượng tọa Thích Hải Châu – UVTT, Phó trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh đương vị gia trì sư tại Giới trường chùa Thiên Phước; cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư thuộc Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh đã tuần tự tiến hành các nghi thức tham lễ Phật, xưng tán Tam bảo, tác pháp cung thỉnh Hòa thượng Giới sư khai thị hương linh, Thuyết U Minh giới. Các Giới tử vừa đắc giới đồng hộ đàn cùng đông đảo Phật tử tham dự cầu nguyện.
Nhị vị Gia sư khai thị, hướng dẫn chư hương linh sám hối ba nghiệp, truyền tam tụ tịnh giới để hương linh phát khởi tâm lành quay về nương tựa giáo pháp chân chánh của chư Phật.
Sau phần thuyết U minh giới, Nhị vị Gia trì sư cùng chư Tôn đức Ban kinh sư đã thực hiện nghi thức chúc thực, phổ thí âm linh, thập nhị loại cô hồn.

Thuyết U minh giới là nghi lễ đặc trưng của Phật giáo Bắc truyền, mang ý nghĩa giúp cho người còn kẻ mất đều được lợi lạc, rộng giúp chúng hữu tình. Nghi lễ này thể hiện lòng từ bi, bình đẳng cao nhất của đạo Phật, đem Chánh pháp giáo hóa cùng khắp, không bỏ sót một chúng sanh nào.

Cảnh giới U minh là nơi mà các vong linh chúng sanh còn trôi lăn vì nghiệp chướng không dứt, đắm mình trong trầm luân phiền não không thể siêu thoát. Việc thiết lập trai nghi phương tiện, khai thị, truyền trao tịnh giới nhằm mục đích thức tỉnh những chúng sanh này, xoa dịu khổ đau, gieo duyên hướng Phật để đưa họ đến bến bờ an lạc.

Trong đàn lễ Thuyết U minh giới, chư vị giới tử đại vị chư hương linh là người thân, kẻ oán của mình tâm thành quán tưởng, hướng về các bậc cao đức giới sư phát nguyện ăn năn sám hối lỗi lầm, tiêu trừ ác nghiệp. Từ đó giúp cho chư hương linh còn đang trôi lăn trong cõi u minh chuyển hóa được mọi vướng mắc, vượt thoát khổ đau, biết cách ăn năn sám hối lỗi lầm mà mình đã vô tình tạo tác khi còn sống. Đồng thời, nhờ nương tựa nơi sức thiêng của chư Phật, Tổ đức cao dày, giới thể thanh cao mà quay về nẻo an vui, giải thoát.
Một số hình ảnh ghi nhận:


Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang


Người viết : admin