Tiền Giang: Hội Đồng Thập Sư Truyền Giới Tại Đại Giới Đàn Huệ Đăng Năm 2023

Chủ nhật, 30/07/2023, 07:43 GMT+7
Tiền Giang: Hội Đồng Thập Sư Truyền Giới Tại Đại Giới Đàn Huệ Đăng Năm 2023

Tiền Giang: Hội Đồng Thập Sư Truyền Giới Tại Đại Giới Đàn Huệ Đăng Năm 2023

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẬP SƯ TRUYỀN GIỚI

TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ ĐĂNG NĂM  2023

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ ĐÀN TỲ KHEO:

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ ĐÀN SA DI:

TỨ DẪN THỈNH:

 

TỨ GIÁM ĐÀN:

 

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ ĐÀN TỲ KHEO NI:

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ ĐÀN THỨC XOA MA NA:

HỘI ĐỒNG THẬP SƯ ĐÀN SA DI NI:

TỨ DẪN THỈNH NI:

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

 


Người viết : Ban TTTT PG Tiền Giang