Tiền Giang [Video] Chùa Linh Sơn lạy Ngũ Bách Danh ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm Đản sanh

10:58 ,03/04/2021