Tiền Giang [Video] Chùa Linh Sơn lạy Ngũ Bách Danh ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm Đản sanh

23:58 ,02/04/2021