Trực tiếp Đên văn nghệ chào mừng Khánh thành Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Thành Phước huyện Châu Thành

07:56 ,24/11/2018