Tiền Giang[Video]: Khảo thí Giới tử tại Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

17:17 ,11/08/2023