Tiền Giang [Video]: Đại Giới đàn Huệ Đăng tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni, Giới tử Ni cầu Chánh pháp

17:20 ,11/08/2023