Tiền Giang [Video]: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 tấn đàn Truyền giới Tỳ kheo

17:18 ,11/08/2023