Tiền Giang [Video]: Trang nghiêm lễ Bách nhật cố Ni trưởng Thích Nữ Như Minh

16:41 ,25/04/2022