Tiền Giang [Video]: Lễ Đại tường cố Ni trưởng Thích Nữ Như Minh tại tổ đình Sắc tứ Linh Thứu

20:49 ,26/12/2023