Tiền Giang [Video]: Lễ Hưng công xây dựng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Phước Lâm

20:23 ,29/03/2024