Tiền Giang [Video]: Đại Giới đàn Huệ Đăng Truyền giới Bồ Tát - Tấn hương cúng dường chư Phật

17:20 ,11/08/2023