Tiền Giang [Video]: Chư tôn đức Ni ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Đăng lễ tạ Tổ sư

15:43 ,16/08/2023