Tiền Giang [Video]: Sơ canh tuần chiếu tại Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

15:44 ,16/08/2023