Tiền Giang [Video]: Lễ Đại tường Ni trưởng Thích Nữ Minh Viên - Viện chủ tổ đình Phật Bửu Ni

20:40 ,28/12/2023